develop own website

Ochrana osobních údajů dle GDPR

platné k 31.3.2018

KPSYSTEM s.r.o. si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) a dat svých zákazníků a jejich zaměstnanců a tyto údaje a data vždy chránil a bude chránit. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále i jako GDPR) dále ukládá správcům OÚ (KPSYSTEM s.r.o. je správcem OÚ svých zákazníků) další nové povinnosti.


Vstupní analýza ochrany osobních údajů
V souladu s GDPR byla zpracována vstupní analýza ochrany osobních údajů ve společnosti KPSYSTEM s.r.o., kde je vydefinován zejména účel sběru OÚ, sběrné uzly OÚ, jejich umístění, interní procesy, kompatibilitu smluvní dokumentace a stávajících souhlasů s touto normou, zabezpečení dat apod.. Dle zjištění této analýzy byl navržen soubor opatření pro naplnění nových povinností plynoucích z GDPR – ta jsou postupně realizována dle harmonogramu tak, že k 25. 5. 2018 bude KPSYSTEM s.r.o. splňovat všechny povinnosti spojené s GDPR

Dokumenty pro zákazníky a partnery


Aby zákazníci a partneři získali informace, jakým způsobem je s OÚ v KPSYSTEM s.r.o. nakládáno, máme zpracovány a k dispozici ke stažení dokumenty


Kodex ochrany OÚ

 Poučení o zpracování OÚ
KPSYSTEM s.r.o. je připraven dostát svým povinnostem správce OÚ, na vyžádání zákazníka a partnera informovat, jaké OÚ, kde a za jakým účelem o něm shromažďuje a provést jejich vymazání, změnu a podobně – samozřejmě v případě, že tím nedojde k porušení nějaké ze zákonných povinností plynoucích zejména z těchto norem: z. o účetnictví, z. o DPH, daňový řád, z. o elektronických komunikacích, z. o archivnictví a spisové službě
KPSYSTEM  jako zpracovatel

KPSYSTEM je zpracovatelem OÚ vůči svým přímým zákazníkům nebo partnerům, kteří jsou správci OÚ svých zákazníků (klientů). Jde zejména o případ, kdy zákazníci předají KPSYSTEMu kontakty na své klienty (pro svůj interaktivní telefonní seznam) nebo v případě partnerů, kteří využívají technické systémy KPSYSTEM s.r.o. (platforma NISATEL) pro poskytování telekomunikačních služeb svým

(klientům (svým jménem a na svůj účet


Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; a f) podat stížnost na   zpracování osobních údajů


Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete telefonicky, písemně nebo elektronicky na kontaktech naši společnosti